Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc

31/03/2021 Lượt xem: 2652 In bài viết

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Ghi chú

I. Thủ tục theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

 

 1.

Chính sách chất lượng

CSCL

Tải về

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

Tải về

3. 

Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

BMT

Tải về

4.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)

QT-01.BCĐ

Tải về

5.

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-02.BCĐ

Tải về

6.

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

QT-03.BCĐ

Tải về

7.

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

QT-04.BCĐ

Tải về

8.

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05.BCĐ

Tải về

9.

Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

QT-06.BCĐ

Tải về

II. Văn phòng Ủy ban

 

10.

Quy trình quản lý văn bản đi

QT-01.VP

Tải về

11.

Quy trình quản lý văn bản đến

QT-02.VP

Tải về

12.

Quy trình lập hồ sơ, tài liệu trước khi giao nộp vào  lưu trữ cơ quan

QT-03.VP

Tải về

13.

Quy trình mua sắm, cấp phát và quản lý vật tư, trang thiết bị tài sản văn phòng

QT-04.VP

Tải về

14.

Quy trình xây dựng chương trình công tác của Ủy ban Dân tộc

QT-05.VP

Tải về

15.

Quy trình tổ chức họp, hội nghị, hội thảo

QT-06.VP

Tải về

16.

Quy trình tổ chức các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đến địa phương

QT-07.VP

Tải về

17.

Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ kế toán

QT-08.VP

Tải về

18.

Quy trình bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, tài sản 

QT-09.VP

Tải về

19. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận một cửa QT-10.VP Tài về
20. Quy trình chuẩn bị và họp trực tuyến với các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban Dân tộc và với các địa phương QT-11.VP Tải về
21. Quy trình chuẩn bị và họp giao ban tuần, tháng QT-12.VP Tải về
22. Quy trình biên tập và xuất bản bản tin Website QT-13.VP Tải về
23. Quy trình tổ chức đấu thầu QT-14.VP Tải về
24. Quy trình Quản lý Bí mật nhà nước (BMNN) đến QT-15.VP Tải về
25. Quy trình quản lý văn bản mật đi QT-16.VP Tải về
26. Quy trình kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước QT-17.VP Tải về
27. Quy trình kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ QT-18.VP Tải về
28. Quy trình đăng ký, sử dụng phương tiện, xe ô tô công vụ cơ quan Ủy ban Dân tộc QT-19.VP Tải về

III. Thanh tra Ủy ban

29.

Quy trình tổ chức cuộc thanh tra

QT-01.TTr

Tải về

30.

Quy trình tiếp công dân

QT-02.TTr

Tải về

31.

Quy trình xử lý đơn

QT-03.TTr

Tải về

32.

Quy trình giải quyết khiếu nại

QT-04.TTr

Tải về

33.

Quy trình giải quyết tố cáo

QT-05.TTr

Tải về

  IV. Vụ Tổ chức cán bộ    
34. Quy trình nâng lương thường xuyên QT-01.TCCB Tải về
35. Quy trình quy hoạch cán bộ QT-02.TCCB Tải về
36. Quy trình xét đề nghị khen thưởng QT-03.TCCB Tải về
37. Quy trình xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” QT-04.TCCB Tải về
38. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức QT-05.TCCB Tải về
39. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng QT-06.TCCB Tải về
40. Quy trình tiếp nhận công chức, viên chức có nguyện vọng về công tác tại Ủy ban Dân tộc QT-07.TCCB Tải về
  V. Vụ Chính sách Dân tộc    
41. Quy trình xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi QT-01.CSDT Tải về 
42. Quy trình xử lý kiến nghị của cử tri và quốc hội QT-02.CSDT Tải về
  VI. Vụ Hợp tác quốc tế    
43. Quy trình cử đoàn ra, đón đoàn vào và tổ chức tiếp khách nước ngoài QT-01.HTQT Tải về
  VII. Vụ Kế hoạch - Tài chính    
44. Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm QT-01.TC Tải về
45. Quy trình thẩm đinh, phê duyệt chủ trương; Dự án đầu tư công QT-02.TC Tải về
46. Quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu QT-03.TC Tải về
47. Quy trình thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí hàng năm của Ủy ban Dân tộc QT-04.TC Tải về
48. Quy trình thẩm định dự án/điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm B, C QT-05.TC Tải về
  VIII. Vụ Pháp chế    
49. Quy trình xây dựng thông tư QT-01.PC Tải về
50. Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật QT-02.PC Tải về
51. Quy trình rà soát văn bản Quy phạm pháp luật QT-03.PC Tải về
  IX. Vụ Tổng hợp    
52. Quy trình báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất QT-01.TH Tải về
53. Quy trình quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường  trong lĩnh vực công tác Dân tộc và địa bàn vùng Dân tộc QT-02.TH Tải về
  X. Vụ Tuyên truyền    
54. Quy trình cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng  dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn QT-01.TT Tải về
  XI. Vụ Dân tộc thiểu số    
55. Quy trình phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tiếp đón các đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về thăm và làm việc tại Ủy ban Dân tộc QT-01.DTTS Tải về

 

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700