09/12/2016 Lượt xem: 763
Sáng ngày 8/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của Ủy ban Dân tộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

17/11/2014 Lượt xem: 855
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 779
Thực hiện Quyết định số 02a/QĐ-UBDT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014

17/11/2014 Lượt xem: 829
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014 của Ủy ban Dân tộc, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác c