09/12/2014 Lượt xem: 1064
Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã ban hành các Quyết đinh: 503/QĐ-UBDT, 504/QĐ-UBDT, 505/QĐ-UBDT, 506/QĐ-UBDT và 507/QĐ-UBDT về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính ổn định trong giai đoạn 2014-2016 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBDT.

08/12/2014 Lượt xem: 966
Ngày 01 tháng 12 năm 2014 Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 1310/UBDT-KHTC yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện qui trình thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

18/11/2014 Lượt xem: 960
Cải cách tàichính công là một nội dung quan trọng luôn được lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm chỉđạo, điều hành.

17/11/2014 Lượt xem: 1626
Để chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 lĩnh vực công tác dân tộc đảm bảo tiến độ, đúng định hướng, tập trung và thống nhất, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm.

10/11/2014 Lượt xem: 933
“Tài chính công làtổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệthống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹcông nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu,lợi ích chung của toàn xã hội”.

10/11/2014 Lượt xem: 996
Nước ta đang ở giaiđoạn chuyển đổi quan trọng. Cải cách hành chính và tài chính công là yêu cầubức thiết do cuộc sống đặt ra, là một đòi hỏi khách quan và phù hợp với cácđiều kiện đảm bảo tính khả thi của cải cách.

04/11/2014 Lượt xem: 969
Đại diện Ngân hàngThế giới (WB) tại Việt Nam và lãnh đạo ngành tài chính Việt Nam đã khẳng địnhsẽ hợp tác chặt chẽ trong cải cách hành chính công cùng Bộ Tài chính.
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700