Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn I (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II

24/04/2015 Lượt xem: 1254 In bài viết

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBDT trong giai đoạn vừa qua và triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, ngày 22/4/2015, UBDT đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBDT về Kế hoạch sơ kết công tác CCHC của UBDT giai đoạn I (2011 – 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016 – 2020).

Kế hoạch sơ kết sẽ là dịp để đánh giá đầy đủ, khách quan việc thực hiện các nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC của UBDT sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; trên cơ sở đó khẳng định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bất về công tác CCHC; xây dựng kế hoạch CCHC của UBDT giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

 

Việc sơ kết công tác CCHC của UBDT giai đoạn I phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; triển khai các nhiệm vụ sơ kết đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định tại Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Việc sơ kết, đánh giá bám sát các mục tiêu, nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Chương trình Tổng thể CCHC của UBDT giai đoạn 2013 – 2020; Xây dựng Kế hoạch CCHC của UBDT giai đoạn II phải được lấy ý kiến và quán triệt sâu rộng đối với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban.

Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sơ kết theo đúng yêu cầu và tiến độ Kế hoạch đề ra.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Phó trưởng Ban Thường trực Ban CCHC) chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Trưởng Ban CCHC của UBDT về các biện pháp để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sơ kết giai đoạn I theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Kim Thu