Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2015

14/09/2015 Lượt xem: 2887 In bài viết

Nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực cải cách đều được triển khai thực hiện. Các Vụ, đơn vị tập trung triển khai, bám sát tiến độ Kế hoạch, đảm bảo nội dung theo kế hoạch đề ra.

 

Tuy nhiên, một số lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC triển khai còn chậm như xây dựng Đề án, vị trí việc làm đã gửi Bộ Nội vụ nhưng chưa được phê duyệt.

Trong quý IV năm 2015 Ủy ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC theo kế hoạch đã phê duyệt, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực nhiệm nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2015; triển khai các Kế hoạch về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban năm 2015; Kiểm soát, công bố các thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan; nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức bộ máy mới để thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021; nâng cao chuyên môn, năng lực thực tiễn cho cán bộ làm công tác dân tộc; rà soát và ban hành các quy định quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban; tiếp tục thực hiện hiện đại hóa hành chính.

Xem báo cáo chi tiết tại đây.

Tin khác