Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 44 và nhiệm vụ công tác tuần 45 năm 2016

28/11/2016 Lượt xem: 2111 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban tổng hợp báo cáo, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và lãnh đạo các Vụ dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng kết luận:

Đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 44 và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 45 năm 2016. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc: Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày 03/11/2016 về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016­-2020; Văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2017-2020; hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTg, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trở về nước.

Giao Vụ Địa phương I: Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025.

Giao Vụ Tuyên truyền: Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành xây dựng Báo cáo giải trình, hoàn thiện 02 Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020” và Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2016.

Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính: Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành rà soát việc xây dựng Đề án Tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp của Ủy ban Dân tộc; tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện, trình Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 11/2016.

Giao Vụ Tổng hợp: Chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương II, Văn phòng Ủy ban, Ban Dân tộc các tỉnh tổng hợp, nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong tuần qua, đặc biệt là số liệu thiệt hại về người và tài sản đối với người dân tộc thiểu số.

Yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tiến hành rà soát các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao năm 2016, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại chưa hoàn thành, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2016.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700