Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp triển khai Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo của UBDT

06/04/2018 Lượt xem: 7393 In bài viết

Ngày 4/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo (ĐGH CĐBC) trong hoạt động của cơ quan UBDT. Thành phần dự họp bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên được giao thực hiện Đề án của 12 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án và ý kiến trao đổi, thảo luận của các vụ, đơn vị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

1. Đề án ĐGH CĐBC trong hoạt động của cơ quan UBDT được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành tại Kế hoạch số 1039/KH-UBDT ngày 29/9/2017 và phân công nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị triển khai thực hiện rà soát, xây dựng phương án, văn bản góp ý tại Quyết định số 767/QĐ-UBDT ngày 18/12/2017. Đây là nhiệm vụ do Chính phủ giao UBDT (cùng với các bộ, ngành, địa phương) thực hiện, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý, chỉ đạo về công tác dân tộc của UBDT.

2. Hầu hết các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tại Quyết định số 767/QĐ-UBDT không nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện Đề án; do đó kết quả rà soát, xây dựng phương án, văn bản góp ý ĐGH CĐBC chưa đáp ứng yêu cầu, không kịp thời so với kế hoạch. Phê bình các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền, Địa phương I và Văn phòng Ủy ban không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

3. Yêu cầu các vụ, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Quyết định số 767/QĐ-UBDT quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch số 1039/KH-UBDT; tổ chức rà soát lại các chế độ báo cáo và xây dựng phương án, văn bản góp ý ĐGH CĐBC, gửi kết quả về Vụ Tổng hợp, chậm nhất là ngày 12/4/2018.

4. Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các vụ, đơn vị có liên quan rà soát lại căn cứ pháp lý và danh mục các chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan UBDT để tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban sửa đổi, bổ sung Quyết định số 767/QĐ-UBDT (nếu thấy cần thiết); tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng phương án, văn bản góp ý ĐGH CĐBC của các vụ, đơn vị; tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quyết định phê duyệt Đề án ĐGH CĐBC trong hoạt động của cơ quan UBDT, xong trước ngày 20/4/2018; hướng dẫn, đôn đốc các vụ, đơn vị triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch./.

>> Các văn bản liên quan:
Kế hoạch số 1039/KH-UBDT ngày 29/9/2017
Quyết định số 767/QĐ-UBDT ngày 18/12/2017

Theo Thông báo số 34/TB-UBDT ngày 6/4/2018

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700