Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng về ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của Ủy ban Dân tộc

30/11/2015 Lượt xem: 1250 In bài viết

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả kết nối thử nghiệm mạng điều hành tác nghiệp của Ủy ban với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chủ trương kết nối mạng điều hành tác nghiệp của Ủy ban với các Ban Dân tộc địa phương; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban báo cáo tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

Trung tâm Thông tin đã tích cực triển khai và kết nối thành công mạng điều hành tác nghiệp của Ủy ban với Cổng TTĐT Chính phủ. Yêu cầu Trung tâm Thông tin có văn bản gửi Cổng TTĐT Chính phủ thông báo và xác nhận đã kết nối liên thông, để phối hợp thực hiện và căn cứ xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của UBDT. Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức Hội thảo giới thiệu về ý nghĩa, tác dụng, tính năng, hiệu quả, yêu cầu khai thác sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Giao Trung tâm Thông tin tham mưu văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban ký gửi Ban Dân tộc các tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về sử dụng thư điện tử và hệ điều hành tác nghiệp của UBDT trong giải quyết công việc; đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh báo cáo hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tình hình sử dụng hệ điều hành tác nghiệp của tỉnh, để làm căn cứ xây dựng phương án kết nối mạng điều hành tác nghiệp của UBDT với các Ban Dân tộc địa phương liên thông với Chính phủ.

Giao Trung tâm Thông tin triển khai thí điểm ứng dụng thử phần mềm thông báo tin nhắn về các văn bản đi, đến từ hệ điều hành tác nghiệp đến điện thoại di động của Lãnh đạo Ủy ban và một số đồng chí Vụ trưởng của Ủy ban Dân tộc, để kịp thời cập nhật, xử lý công việc. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2015. Kết thúc thời gian thử nghiệm, Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Ủy ban báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về hiệu quả sử dụng, ý kiến người dùng và những khó khăn, vướng mắc, để có giải pháp nhân rộng.

Giao Văn phòng liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ sớm bàn giao cho Ủy ban Dân tộc theo số lượng chỹ ký số của Lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc đã đăng ký để triển khai thực hiện. Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho các đối tượng được sử dụng; định kỳ 6 tháng tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và triển khai rộng rãi đến tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ.

Trong quá trình xử lý văn bản đến cơ quan, đề nghị Văn phòng Ủy ban rà soát những văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc không thuộc danh mục văn bản mật, đưa lên Cổng Thông tin điện tử của UBDT để cán bộ, công chức của UBDT và cán bộ làm công tác dân tộc ở các Bộ, ngành, địa phương truy cập, nắm bắt được thông tin, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc.

 
 

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700