Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban với các Vụ, đơn vị liên quan

24/05/2016 Lượt xem: 1583 In bài viết

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan: Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chính sách Dân tộc, Hợp tác Quốc tế, Tổ chức Cán bộ, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Địa phương I, Tuyên truyền, Văn phòng điều phối Chương trình 135. 

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã kết luận:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban (tại Thông báo Kết luận sô 42/TB-UBDT ngày 17/5/2016), Vụ Kế hoạch – Tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc chủ trì, phối hợp với các Vụ liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các đề án, chính sách của Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu trình và ký quyết định phê duyệt 02 dự án khung: Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc và Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng đại diện của Ủy ban Dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ: 

- Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 8/2016;

- Căn cứ Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng Đề án: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 4 nhóm đối tượng ở vùng dân tộc thiểu số” trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét thông qua tháng 7/2016.

Giao Vụ Tuyên truyền:

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án: “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và MN, vùng ĐBKK giai đoạn 2017 – 2021” theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban thông qua trong tháng 7/2016;

- Tiếp tục hoàn thiện và lấy nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào DTTS, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn” do Vụ Pháp chế đăng soạn thảo ghép vào nội dung Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 – 2020”.

- Giao Vụ Dân tộc Thiểu số chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ là người DTTS vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn”. Vụ Kế hoạch – Tài chính điều chỉnh Kế hoạch và nguồn kinh phí năm 2016 trình Lãnh đạo Ủy ban ký quyết định cấp kinh phí 50.000.000 đồng cho Vụ Dân tộc Thiểu số triển khai xây dựng Đề án trong năm 2016.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính:

- Hoàn thiện và trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành Danh mục Chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án trình BCH Trung ướng Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Xây dựng văn bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký gửi Thủ tướng Chính phủ để xin phép không thực hiện một số Đề án đã đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 (theo như Văn bản số 163/VPVP-TH ngày 27/1/2016 và Văn bản số 819/VPCP-TH ngày 06/5/2016 của Văn phòng Chính phủ). Cụ thể như sau: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bản danh mục các dân tộc Việt Nam” do Vụ Dân tộc Thiểu số chủ trì xây dựng; Đề án “Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì xây dựng; Đề án “Chính sách hỗ trợ lao động dân tộc thiểu số làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ở các thành phố lớn trong nước” và “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTG ngày 26/6/2014 của Chính phủ về ban hành danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn” do Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì xây dựng; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật do đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào DTTS, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện KT_ XH đặc biệt khó khăn” do Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng.

- Là đầu mối phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban chủ động làm việc với các Vụ, đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án, chính sách đã được Ủy ban Dân tộc ký trình trong năm 2015 và 2016.

- Chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp và Vụ Địa phương III nghiên cứu và báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về triển khai thực hiện việc Tổng kết 25 năm thực hiện chỉ thị số 68/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Đề nghị các Vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nội dung của Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bên vững sau năm 2015 và Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 (mã số CTDT/16-20)… nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban xây dựng các đề án, chính sách có tính thực tiễn cao đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc xây dựng các Đề án, chính sách của Ủy ban Dân tộc phải được tiến hành theo các bước sau: Đề xuất ý tưởng; Khảo sát điều tra, xây dựng đề cương; đăng ký triển khai xây dựng.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700