Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 42

22/10/2015 Lượt xem: 959 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 43; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng kết luận:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 43 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Yêu cầu các Vụ, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Thông báo Kết luận số 82/TB-UBDT, ngày 13/10/2015 và tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ sau:

Về cải cách hành chính: Yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2015 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch, về đích trước thời hạn quy định.

Về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu Vụ Tổng hợp xây dựng Tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về hình thức tổ chức tổng kết; tiếp tục đôn đốc và tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trình tập thể Lãnh đạo Ủy ban, dự kiến vào ngày 23/10/2015.

Về Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu Vụ Tuyên truyền tập trung hoàn thiện báo cáo Tổng kết; tổng hợp rà soát đối tượng thụ hưởng, kiến nghị, đề xuất bổ sung các báo, tạp chí giai đoạn 2016-2020; báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban, dự kiến vào ngày 23/10/2015.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục hoàn thiện các nội dung dự thảo Đề án điều động công chức, viên chức biệt phái về địa phương để bổ sung kiến thức thực tiễn về công tác dân tộc, báo cáo xin ý kiến tập thể Ban Cán sự Đảng; xây dựng công văn gửi địa phương xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án.

Về rà soát kinh phí NSNN năm 2015 và dự toán NSNN năm 2016: Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban tiếp tục rà soát các nhiệm vụ và kinh phí thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh dự toán theo quy định; phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan rà soát cá quy chế liên quan đến chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng xe, kinh phí thực hiện Hội nghị Hội thảo.

Về tổ chức tiếp đón Đoàn đại biểu người có uy tín của các địa phương về thăm UBDT: Giao Vụ Dân tộc Thiểu số chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban, Nhà khách Dân tộc triển khai đúng quy định; yêu cầu rà soát các nội dung, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700