Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý III; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016

28/11/2016 Lượt xem: 1286 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016; ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện các Vụ, đơn vị dự họp; đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016 do Văn phòng Ủy ban báo cáo. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện các Vụ, đơn vị để hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016.

2. Hoan nghênh các Vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và cơ bản đã hoàn thành tiến độ thực hiện kế hoạch Quý III năm 2016. Tuy nhiên, một số việc còn tồn tại là: Kỷ cương, kỷ luật lao động còn chưa nghiêm, một số công chức, viên chức, người lao động chưa thực hiện đúng quy chế, quy định của cơ quan đã đề ra.

3. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016 theo các Quyết định 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015, Quyết định 725/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015, Quyết định 371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 về giao kế hoạch công tác, dự toán chi ngân sách nhà nước và điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2016 của các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

4. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Văn phòng phòng Ủy ban bố trí điều chỉnh nguồn kinh phí chi chính trị phí cho các Vụ, đơn vị: Địa phương II, Địa phương III và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giao Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Văn phòng Ủy ban tiếp tục tham mưu đề xuất việc sửa đổi Quyết định 31/QĐ-UBDT ngày 20/02/2014 ban hành Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu DTTS đến thăm, làm việc tại cơ quan UBDT.

6. Văn phòng Ủy ban chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các Vụ, đơn vị xem xét trình Lãnh đạo Ủy ban điều chỉnh, bổ sung các nội dung chi đạt thấp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách Quý IV để điều chỉnh nhiệm vụ Quý IV cho phù hợp với nhiệm vụ chi được giao của các Vụ, đơn vị.

7. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT nhiệm kỳ 2016 – 2021 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2016.

8. Giao Vụ Chính sách dân tộc tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2016.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700