Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

08/07/2015 Lượt xem: 1994 In bài viết
Cuộc họp đã cùng đánh giá lại những kết quả của công tác tuyên truyền về CCHC của UBDT 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời đưa ra các phương hướng nhằm đẩy mạnh hơn công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập đề nghị: Để công tác tuyên truyền đạt hiện quả cao hơn, trong 6 tháng cuối năm các đồng chí thành viên Tổ biên tập cần bám sát hơn nữa các hoạt động liên quan tới CCHC của Ủy ban, đôn đốc các thành viên cung cấp các thông tin hoạt động CCHC tại các Vụ, đơn vị; Thường trực Tổ Biên tập cần làm tốt hơn công tác quản trị Trang tin CCHC, đề xuất các phương án kinh phí để thực hiện tuyên truyền trên Trang (kinh phí duy trì hạ tầng; quản trị nội dung; viết tin, bài mới; biên tập, cập nhật thông tin…).

Trao đổi về các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả các thông tin Trang tin CCHC, đồng chí Lý Bình Huy, Tổ phó Tổ Biên tập đề nghị, các đồng chí Tổ viên Tổ biên tập cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2015 và cả năm 2016, trong đó chú trọng tới các bài viết mang tính đánh giá, chỉ đạo, định hướng về công tác CCHC của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và Ban CCHC UBDT. Ngoài ra cần đẩy mạnh hơn việc cập nhật các văn bản, hướng dẫn của cơ quan lên Trang tin để mọi người dễ dàng khai thác, sử dụng.

Xuân Thường