Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

10/09/2015 Lượt xem: 2999 In bài viết

Kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm chương trình CCHC nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2013 – 2015, tạo đà thúc đẩy thực hiện CCHC giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban và các đơn vị thuộc Ủy ban, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc trong tình hình mới và xây dựng chính sách phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Năm 2015, công tác CCHC tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách Thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, CCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Kế hoạch đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai, trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban, Trang CCHC của Ủy ban, Website của các đơn vị, văn bản tài liệu hướng dẫn…; Nâng cao năng lực cán bộ; Đảm bảo kinh phí và khuyến khích huy động hỗ trợ hợp pháp từ nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ CCHC của Ủy ban.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC năm 2015; Các đơn vị trực thuộc Ủy ban thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 cho Ban CCHC của Ủy ban.

Kim Thu