Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017

05/02/2017 Lượt xem: 1569 In bài viết

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Quyết định số 737/QĐ-UBDT ngày 26/2/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

Trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc sẽ triển khai các nội dung tuyên truyền trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp vụ, đơn vị, hội nghị, hội thảo, tập huấn… với nội dung:

- Các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của Ủy ban Dân tộc về cải cách hành chính; vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan.

- Nội dung, kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh,thành phố với 7 nội dung/lĩnh vực theo quy định, gồm: 1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; 2. Cải cách thể chế; 3. Cải cách thủ tục hành chính; 4. Cải cách tổ chức bộ máy; 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 6. Cải cách tài chính công và 7. Hiện đại hóa hành chính.

Vụ Tuyên truyền có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo thực hiện. Các Vụ, đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cho Vụ Tuyên truyền. Các báo, tạp chí do Ủy ban Dân tộc quản lý và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc đúng nội dung, lĩnh vực.

Ban biên tập

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700