Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

22/12/2014 Lượt xem: 963 In bài viết

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; nhiệm vụ được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó để các Vụ, đơn vị, Ban Dân tộc địa phương tổ chức thực hiện.

Kế hoạch thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc gồm các nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thiện thể chế về chức năng quản lý nhà nước; Thể chế hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ thành các cơ chế chính sách, chương trình, dự án cụ thể về công tác dân tộc; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc ở vùng dân tộc và miền núi; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền công tác dân tộc và phổ biến pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc; Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan tới khoa học công nghệ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác dân tộc; Tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân tộc; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc, trụ sở làm việc Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Khách sạn dân tộc.

Các cứ vào Kế hoạch này, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Ban Biên tập