27/02/2017 Lượt xem: 610
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo này.

17/11/2014 Lượt xem: 1084
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 1374
Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"

17/11/2014 Lượt xem: 1407
Nội dung, hình thức và các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện thheo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

17/11/2014 Lượt xem: 1242
Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700