Ban Dân tộc tỉnh Sơn La thực hiện cải cách hành chính: Chú trọng giải quyết công việc có liên quan đến các chính sách dân tộc

18/11/2014 Lượt xem: 991 In bài viết

Tại Ban Dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính (CCHC) được ban luôn chú trọng nhất là các quy trình giải quyết công việc có liên quan đến các chính sách dân tộc. Trong 9 tháng đầu năm 2014 Ban đã thẩm định và ban hành 386 văn bản đi và tiếp nhận 1.479 văn bản đến.

Thực hiện các quy định và hướng dẫn về công tác tuyển dụng bố trí, sử dụng, quản lý công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác đối với từng công chức, viên chức; thực hiện chế độ thi tuyển, thi nâng ngạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, có 100% công chức viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Ban có hòm thư điện tử riêng, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình soạn thảo văn bản. Đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Thời gian tới Ban sẽ tiếp tục xây dựng đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và hoàn thiện văn bản áp dụng pháp luật để quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động tuyên truyền công tác cải cách hành chính có hiệu quả…

Theo Cổng TTĐT Sơn La