Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2014

03/12/2014 Lượt xem: 924 In bài viết

Tại phương án đơn giản hóa tại Phần A, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 30 (28 thủ tục liên quan đến nhóm thủ tục của lĩnh vực điện lực và 02 thủ tục thuộc nhóm khác) thủ tục hành chính trên tổng số 220 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ Công Thương, chiếm 13,6%. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đơn giản hóa (bãi bỏ các thành phần tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính) 40 trên tổng số 220 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ Công Thương, chiếm 18,1%. Các nhóm thủ tục hành chính được đơn giản hóa bao gồm 7 nhóm trong đó liên quan đến lĩnh vực hóa chất (03 thủ tục), lưu thông hàng hóa trong nước (6 thủ tục), khí dầu mỏ hóa lỏng (5 thủ tục), công nghiệp tiêu dùng (02 thủ tục), an toàn thực phẩm (02 thủ tục), dịch vụ thương mại (01 thủ tục), điện lực (21 thủ tục).

Như vậy, phương án đơn giản hóa của Bộ Công Thương áp dụng đối với 70 trên tổng số 220 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ Công Thương, chiếm 31,7%, giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng chi phí tuân thủ của xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính.

Việc thực hiện phương án đơn giản hóa liên quan đến 11 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện ngay đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính ngay trong năm 2014 theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa trong nước, khí dầu mỏ hóa lỏng). Đối với các thủ tục còn lại, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai ngay trong Quý I năm 2015 bằng hình thức 01 văn bản quy phạm pháp luật sửa nhiều văn bản (trừ 01 thủ tục liên quan đến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện trong Quý II năm 2015).

Tại phương án đơn giản hóa tại Phần B, Bộ Công Thương đã rà soát, phát hiện 59 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 32 thủ tục hành chính địa phương trong phạm vi yêu cầu rà soát theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu, đối với các thủ tục này, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ theo đó khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính sẽ không bị yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực nếu xuất trình được bản chính để đối chiếu. Việc kiểm tra tính chính xác của bản sao so với bản chính là của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Thực hiện theo phương án này, cá nhân, tổ chức sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính nói trên..

(Nguồn: Trang TTCCHC - Bộ Công Thương)