Chương trình tập huấn lớp về cải cách hành chính, năm 2007 (Khối Bộ, ngành Trung ương)

12/12/2011 Lượt xem: 601 In bài viết

Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: - Chuyên đề 1: Giới thiệu Nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (NQTW) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQTW 5. - Chuyên đề 2: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Hành chính nhà nước ở địa phương. - Chuyên đề 3: Một số vấn đề về Trang tin cải cách hành chính (Bộ Nội vụ).

[N.K.T]

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700