Trên 30 tỷ đồng tiết kiệm từ việc cải cách hành chính

13/12/2011 Lượt xem: 619 In bài viết

Kết quả tích cực

Qua 10 năm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2001-2010, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và tác động tích cực, đảm bảo quyền lợi của người dân, khắc phục cơ bản sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính. 

Các Bộ, ngành và các địa phương đã rà soát hơn 5.500 thủ tục hành chính, kiến nghị hủy bỏ hơn 450 thủ tục và sửa đổi trên 3.700 thủ tục theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Cả nước cũng đã có gần 97% các xã, hơn 98% các huyện và trên 88% các sở ban ngành cấp tỉnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Ước thực hiện được cải cách các thủ tục hành chính này có thể tiết kiệm chi phí lên tới 30.000 tỷ đồng và là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng của mỗi địa phương.

Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu trong Hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC Nhà nước, nhất là thể chế còn thiếu đồng bộ, thống nhất; cơ chế quy định trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ ràng; năng lực cán bộ từ Trung ương đến địa phương còn nhiều hạn chế; việc đẩy mạnh phân cấp đầu tư nảy sinh sự cạnh tranh giữa các địa phương; những bất cập trong đầu tư bất động sản, khai thác khoáng sản...

Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất với mục tiêu đến năm 2020, xây dựng được nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Trên cơ sở lắng nghe các Bộ, ngành và các địa phương phát biểu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Công tác CCHC trong 10 năm qua đạt được kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, huy động được các nguồn lực để phát triển, tạo ra bộ máy hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, trong đó có CCHC, các Bộ, ngành, địa phương cần rút ra những bài học kinh nghiệm, cụ thể hóa thành từng chương trình, kế hoạch hành động để căn cứ vào đó triển khai, coi đó là khâu trọng tâm đột phá để phát triển nhanh và bền vững.

3 khâu đột phá CCHC

Thủ tướng lưu ý, công tác CCHC trong 10 năm tới cần chú trọng 3 khâu đột phá là: thể chế, thủ tục; chất lượng nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông. 

Ðề cập một số giải pháp để làm tốt công tác CCHC thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Các bộ, ngành phải tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào nghị quyết của cấp ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có chỉ đạo, tổng kết. Lưu ý cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả CCHC, cùng với đó là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để đẩy mạnh thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao.

BT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700