18/06/2018 Lượt xem: 766
Thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính (CCHC), Ủy ban Dân tộc (UBDT) báo cáo Kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban Dân tôc.

22/03/2018 Lượt xem: 2631
Thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính, ngày 13/3/2018, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (Báo cáo số 31/BC-UBDT).

16/06/2016 Lượt xem: 1494
Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-UBDT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của Ủy ban và thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của UBDT.

12/11/2015 Lượt xem: 981
Nhằm tổng kết công tác CCHC năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2016 của Ủy ban Dân tộc, Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban tiến hành tổng kết, đánh giá và xây dựng "Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2016".

17/11/2014 Lượt xem: 1077
Thực hiện quy định chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) Ủy ban Dân tộc báo cáo kết quản thực hiện công tác CCHC của Ủy ban Dân tộc 9 tháng đầu năm 2014

17/11/2014 Lượt xem: 1012
Thực hiện hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) quý, 6 tháng và báo cáo năm của các Bộ, ngành (Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 của Bộ Nội vụ). Ủy ban Dân tộc báo cáo công tác CCHC của Ủy ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2014

17/11/2014 Lượt xem: 1028
Thực hiện hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) quý, 6 tháng và báo cáo năm của các Bộ, ngành (Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 của Bộ Nội vụ). Ủy ban Dân tộc báo cáo công tác CCHC của Ủy ban Dân tộc Quý I/2012
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700