Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

12/05/2015 Lượt xem: 1522 In bài viết

Quy định nhằm đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT của các đơn vị nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, đảm bảo đúng lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử tại UBDT; Giúp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của UBDT theo dõi, phát hiện kịp thời để xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cho phù hợp và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; Nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý tại đơn vị.

Theo đó, hằng năm Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT UBDT sẽ tiến hành đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT của Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố theo các mục như sau: Mức độ sử dụng Thư điện tử của UBDT; Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Nguồn nhân lực CNTT; Chính sách, quy định và đầu tư cho ứng dụng CNTT.

Để thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT, hằng năm các đơn vị tự tiến hành đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị theo mẫu Phụ lục và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo trước ngày 25/11. Trên cơ sở báo cáo tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị của Trung tâm Thông tin,  Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và công bố kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT trước ngày 25/12 hằng năm.

Về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT: Tổng điểm căn cứ xếp hạng là 100 điểm. Đơn vị có số điểm từ 85 trở lên được xếp hạng tốt. Đơn vị có tổng điểm trong khoảng từ 70 đến dưới 85 điểm được xếp hạng khá. Đơn vị có tổng điểm trong khoảng từ 50 đến dưới 70 điểm được xếp hạng trung bình. Đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm được xếp hạng kém. Đơn vị nào gửi báo cáo và phiếu đánh giá, xếp hạng quá thời hạn hoặc không gửi thì bị xếp hạng kém. Các đơn vị có số điểm từ 50 trở lên sẽ được xét là đủ điều kiện để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của UBDT.

Trung tâm Thông tin (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của UBDT) có nhiệm vụ chủ trì tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị định kỳ hằng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện quy định này; kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT phù hợp thực tế trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành. Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu Lãnh đạo Ủy ban cấp kinh phí thực hiện đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm tổng hợp kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT của các đơn vị vào việc xét thi đua khen thưởng hằng năm theo quy định.

Ban Biên tập

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700