Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc năm 2015

23/10/2014 Lượt xem: 510 In bài viết
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã trình bày dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT năm 2015. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBDT, đảm bảo phát triển đúng lộ trình Chính phủ điện tử. Việc ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan tập trung vào: Trao đổi văn bản điện tử qua mạng; công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính; quản lý cán bộ, tài chính – kế toán và các nghiệp vụ khác...</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT năm 2015. Các đại biểu nhất trí cao với việc triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT tại UBDT nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay; Tạo môi trường làm việc thông suốt, thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; Góp phần hình thành cơ quan điện tử, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phát triển đúng lộ trình Chính phủ điện tử.</font></p> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia">Sơn Nam</span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/quy-dinh-su-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-dien-tu-trong-co-quan-nha-nuoc.htm">Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (<span class="text-muted">27/03/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-khai-truong-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen.htm">Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến (<span class="text-muted">24/11/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-09-18/900bdb8049e45b68a857e8a7d9c21835-cema/thu-tuong-phai-xu-ly-cong-viec-qua-mang.htm">Thủ tướng: Phải xử lý công việc qua mạng (<span class="text-muted">31/08/2016)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/chinh-phu-dien-tu.htm">Chính phủ điện tử (<span class="text-muted">09/08/2016)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/mot-so-xu-huong-cai-cach-cong-vu-tren-the-gioi.htm">Một số xu hướng cải cách công vụ trên thế giới (<span class="text-muted">09/08/2016)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/tap-huan-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nang-cao-hieu-qua-ung-dung-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh.htm">Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (<span class="text-muted">03/08/2016)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-10-27/01f894804a5cd1daab4eeb268b0b737b-cema.htm">Hướng tới kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản giữa Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ (<span class="text-muted">28/10/2015)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hien-dai-hoa-hanh-chinh/ban-hanh-tieu-chi-danh-gia-xep-hang-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cua-he-thong-co-quan-lam-cong-tac-dan-toc.htm">Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc (<span class="text-muted">12/05/2015)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-03-04/38664800478461e9b3aaf3c702162ca0-cema.htm">Giải quyết vấn đề nóng của xã hội bằng CNTT (<span class="text-muted">06/03/2015)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-02-03/cdf24080472b9b73a309eb76a49fa1c4-cema.htm">Cải cách hành chính năm 2015: Tập trung thực hiện Chính phủ điện tử (<span class="text-muted">03/02/2015)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <!--//========================== NEWS SLIDER ================================//--> <!--//========================== ACTIVITY LIST ================================//--> <!--//========================== NEWS BLOCK ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1" class="panel-target"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section"> <!--//========================== SMALL BANNER ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel" class="panel-target"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-phuc-vu-su-chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-giai-doan-2011-2020-va-phuong-huong-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-giai-doan-2021-2030.htm">Công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2030<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 06/06/2021</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/tcvn-iso-9001-2008-cua-uy-ban-dan-toc/quy-trinh-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-9001-2015-trong-hoat-dong-cua-co-quan-uy-ban-dan-toc.htm">Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 31/03/2021</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-chi-dao-dieu-hanh/thu-tuong-chinh-phu-buoc-tien-quan-trong-huong-toi-chinh-phu-so.htm">Thủ tướng Chính phủ: Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 06/03/2021</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2014-10-24/1a69078045f2863ebb03fb1dd8177611-cema/uy-ban-dan-toc-dung-thu-5-trong-bang-xep-hang-chi-so-cong-khai-ngan-sach-cua-cac-bo-co-quan-trung-uong-nam-2018.htm">Ủy ban Dân tộc đứng thứ 5 trong Bảng xếp hạng Chỉ số công khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương năm 2018<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 02/08/2019</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-chi-dao-dieu-hanh/ket-luan-cua-thu-truong-pho-chu-nhiem-nong-quoc-tuan-tai-hoi-nghi-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2019.htm">Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại Hội nghị công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 02/07/2019</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="#"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361738_CCHC_HomThuGopy_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="/danh-sach-thanh-vien-ban-cai-cach-hanh-chinh-uy-ban-dan-toc.htm"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361746_CCHC_DanhSachBanCC_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/pages/vanbanden.aspx?vbdLinhVuc=150"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361696_CCHC_CSDLVBCCHCUBDT_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_3" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://tthc.ubdt.gov.vn"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361724_CCHC_TTHC_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_4" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://caicachhanhchinh.gov.vn/plus.aspx/vi/1"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361650_CCHC_CaiCachHanhChinhNN_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_5" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://caicachcongvu.gov.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361675_CCHC_BanChiDaoTrungUong_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl03_rptMenu_divLargeImage_6" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://thutuchanhchinh.vn/Pages/Trang-chu.aspx"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/04/19/16361614_CCHC_CaiCachThuTucHanhChinh_16-04-19.jpg" /> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon"> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="height:150px!important;width:150px ! important" class="img-responsive"></img> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <h4>CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRANG THÀNH PHẦN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH</h4> <li>Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc</li> <li>Giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013</li> <li>Địa chỉ: Số 349 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội</li> <li>Điện thoại: 04 37349540/ 04 37222626 - Fax: 04 3823112 - Email: banbientap@cema.gov.vn</li> <li>Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</li> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> <!-- /container --> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>