Bộ Y tế: Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

18/11/2014 Lượt xem: 563 In bài viết

Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động mẫu đối với bệnh viện công lập thực hiện theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ (đã xin ý kiến của các Vụ, Cục có liên quan, đang hoàn thiện trình Vụ Pháp chế thẩm định); Xây dựng dự thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định của Chính phủ quy định về Trạm y tế xã, phường, thị trấn thay thế cho Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất các nội dung xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế; Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Xây dựng kế hoạch đánh giá việc thực hiện để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế (đã dự thảo và xin ý kiến các địa phương, đơn vị); Xây dựng trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đã xin ý kiến các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế, trình Bộ trưởng ký ban hành; Xây dựng dự thảo Thông tư quy định nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Y tế; Xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế (Vụ Tổ chức đang lấy ý kiến của các đơn vị sự nghiệp y tế Trung ương và địa phương); Xây dựng Thông tư của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục và lãnh đạo các đơn vị sự nhiệp trực thuộc Bộ Y tế, hiện nay đang chờ Quyết định thay đổi Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Bộ Y tế các quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Xây dựng Thông tư của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc) của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( hiện nay thông tư này đang chờ Thông tư quy định chung của Bộ Nội vụ); Xây dựng văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Y tế. Hướng dẫn, thẩm định, trình Ban Cán sự Đảng phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Hướng dẫn phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và kết quả tuyển dụng viên chức, kết quả xét tuyển đặc cách của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Thực hiện chế độ nghỉ hưu và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Song song với việc tập trung hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua Bộ Y tế cũng đã thực hiện đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 313/KH-BYT ngày 06/3/2014 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong ngành Y tế năm 2014 và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2014. Các chương trình đào tạo, tập huấn được đổi mới về phương pháp, xác định theo nhu cầu đào tạo, sự cần thiết của mỗi chương trình theo các giai đoạn phát triển của ngành.

(Nguồn: Tổ xử lý thông tin báo chí Bộ Y tế)