Ủy ban Dân tộc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014

21/01/2015 Lượt xem: 963 In bài viết

Theo đó, trong năm 2014, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo thực hiện các nội dung như: Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng vị trí việc làm tại các Vụ quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; Đổi mới hình thức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo hình thức thi tuyển cạnh tranh, thi tuyển công chức theo vị trí việc làm cần tuyển và thực hiện theo quy định của Luật Công chức và các văn bản hướng dẫn; Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức, đưa chế độ báo cáo thống kê vào nền nếp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Bên cạnh đó, UBDT cũng thực hiện các chế độ về tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; đổi mới phương thức tuyển chọn Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng; thực hiện các quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… Ủy ban Dân tộc bám sát việc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ và trong năm 2014, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện các văn bản để tổ chức thực hiện trong các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, để triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức có hiệu quả, Ủy ban Dân tộc cũng kiến nghị và đề xuất Bộ Nội vụ: Hướng dẫn danh mục tên các vị trí việc làm và tên các nhóm nhiệm vụ để Bộ, ngành, địa phương tham khảo thực hiện; Bộ Nội vụ làm đầu mối hướng dẫn thống nhất xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án thi tuyển công chức, xây dựng phần mềm thi tuyển công chức dùng chung cho các Bộ, ngành; Phối hợp với UBDT trong việc xem xét, nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn tuyển dụng công chức, đặc biệt đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số rất ít người vào công tác tại hệ thống cơ quan công tác dân tộc. 

Kim Thu