Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban với Vụ Chính sách Dân tộc

28/11/2016 Lượt xem: 359 In bài viết

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Đinh Quế Hải; đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; tập thể lãnh đạo, Chi ủy Vụ Chính sách Dân tộc và đại diện Lãnh đạo Văn phòng. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tình hình triển khai các công việc được giao, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 và một sô kiến nghị, đề xuất về công tác cán bộ; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận và biểu dương Vụ Chính sách Dân tộc đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn... cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ quý IV/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020. Trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định truớc thời điểm tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững (dự kiến ngày 17/10/2016). Căn cứ vào quyết định tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ, triển khai việc lập danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

- Bám sát các cơ quan chức năng của Văn phòng Chính phủ để kịp thời tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;

- Xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - ­2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tổng họp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

- Hoàn thiện dự thảo và hồ sơ theo quy định trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký ban hành (trong tháng 10/2016) Thông tư hướng dẫn thực hiện

- Phương án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước”;

- Hoàn thiện dự thảo và hồ sơ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký ban hành (trong tháng 10) Quyết định về Khung giám sát xác định nội dung và chỉ số đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn Bộ tài liệu về các chính sách dân tộc để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo ủy ban và công tác tham mưu của các vụ, đơn vị (Theo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Thông báo số 68/TB-UBDTngày 07/9/2016);

- Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 gửi Vụ chức năng thẩm định để sớm tố chức thực hiện;

- Tăng cường theo dõi, quản lý việc thực hiện các chính sách theo Quyết định số: 102/2009/QĐ-TTg, 33/2013/QĐ-TTg, 755/QĐ-TTg, 29/2013/QĐ-TTg, 54/2012/QĐ-TTg... kịp thời nắm bắt thông tin, số liệu, chủ động tham mưu Lãnh đạo Ủy ban và hướng dẫn các địa phương trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách.

2. Về công tác cán bộ: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban, căn cứ tình hình thực tế của Vụ Chính sách Dân tộc, đồng ý để Vụ Chính sách Dân tộc làm các thủ tục theo quy định để kiện toàn chức danh Trưởng phòng Chính sách Xã hội, bổ sung 02 Phó trưởng phòng Chính sách Kinh tế tống hợp (sau khi làm quy trình bổ nhiệm tại chỗ 01 Phó Vụ trưởng Vụ CSDT) và 01 Phó trưởng phòng Chính sách xã hội từ nguồn quy hoạch tại chỗ.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc khẩn trương triển khai quy trình bổ nhiệm theo quy định, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700