Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

10/09/2016 Lượt xem: 623 In bài viết

Sau khi  nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016. Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, bổ sung đánh giá thêm những công việc còn tồn tại, triển khai chậm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2016 như sau:

- Công tác quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 của UBDT.

- Kiện toàn Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao.

- Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án hoạt động của Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm căn cứ xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 84/2012/NĐ-CP.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2016; tổ chức cuộc làm việc giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, kế hoạch và phương án đầu tư Xây dựng Học viện Dân tộc; đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục,hồ sơ đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc.

2. Các Vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ bám sát các cơ quan chức năng có liên quan và chủ động báo cáo Lãnh đạo Ủy ban giải quyết những vướng mắc đối với các đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt. Chủ động nghiên cứu và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 của UBDT đã được đề xuất đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2017 (Theo nội dung công văn số 749/UBDT-KHTC, ngày 05/8/2016 của UBDT gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình);

3. Giao Thanh tra Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trong Ủy ban xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 của UBDT. Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra cần nêu rõ các nội dung, địa chỉ cần thanh tra; khi tiến hành thanh tra cần phối hợp chặt chẽ với các Vụ Địa phương và Văn phòng địa diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để giảm chi phí đi lại.

4. Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các Vụ, đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp và biên soạn Bộ tài liệu các chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sản phẩm hoàn thành gồm bản cứng (in đóng quyển) và bản mềm (khai thác tại Cổng thông tin của Ủy ban) gửi Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị để nghiên cứu, tham khảo.

5. Yêu cầu:

- Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban thường xuyên cập nhật các chính sách có liên quan đến công tác dân tộc mới được ban hành để phục vụ cho công tác nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

- Công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban không chơi Pokemon Go tại trụ sở cơ quan Ủy ban (trong và ngoài giờ làm việc); thực hiện các biên pháp không cho người chơi trò chơi này đi vào các khu vực do cơ quan Ủy ban quản lý.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700