Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ Nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban tuần thứ 08, ngày 29/02/2016

11/03/2016 Lượt xem: 1519 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 08 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 09, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã kết luận:
 
 Cơ bản đồng ý với nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 08 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 09 năm 2016; giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và các đại biểu dự họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo.
 
 Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan làm việc với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
 
 Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính làm việc với các Vụ chức năng của Văn phòng chính phủ xây dựng, hoàn thiện Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Đề án “Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giao đoạn 2016 – 2020”.
 
 Yêu cầu các Vụ: Chính sách Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Địa phương I hoàn thiện các văn bản dự thảo, tài liệu liên quan về: Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Đề án Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng DTTS; Đề án Hỗ trợ Phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 – 2025, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với UBDT và một số Bộ, ngành có liên quan.
 
 Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính là việc với các Vụ, đơn vị liên quan hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
 
 Giao Vụ Dân tộc thiểu số: Chủ trì, làm việc với Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch – Tài chính về đăng ký bổ sung Đề án trình Thủ tướng Chính phủ năm 2016, làm cơ sở để giao nhiệm vụ, kinh phí 2016; Nghiên cứu, báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định.
 
 Văn phòng Ủy ban tiếp tục đôn đốc các Vụ, đơn vị báo cáo kế hoạch, tiến độ thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Ủy ban giao cho các Vụ, đơn vị.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700